Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Категории лица, на които разкриваме лични данни по смисъла на политиката за лични данни на решението за автентикация

Категории лица, на които разкриваме лични данни по смисъла на политиката за лични данни на решението за автентикация

Обработващи лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Yettel въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Yettel. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Yettel.

Прочети повече: Yettel предприема необходимите мерки, за да осигури, че ангажираните обработващи спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Yettel, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни. Пример за обработващи лични данни са доставчиците на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи, които понякога е необходимо да достъпят лични данни, които се обработват в съответните системи, за целите на достъпа до и функционирането на Решението.

Партньори yettel.chevronDown yettel.chevronUp

За да може да потребителите да ползват Решението за автентикация в дигитални услуги на трети лица, Yettel сключва договори с тях (партньори). Във връзка с това е необходимо на съответните Партньори да бъдат предоставяни лични данни на потребителите, посредством което се осъществява процеса на автентикация.

Компетентни органи yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Предоставянето на данни на компетентни органи е описано по-горе.

Трети лица във връзка с преобразуване (напр. сливане или вливане) или прехвърляне на предприятие yettel.chevronDown yettel.chevronUp

В случай на преобразуване на Yettel, както и в случай на прехвърляне на активи в съответствие с приложимото законодателство, е възможно личните данни на потребителите да бъдат предоставени на трето лице – правоприемник.