Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Privacy
 • Как обработваме лични данни по смисъла на политиката за лични данни за мобилното приложение Yettel

Как обработваме лични данни по смисъла на политиката за лични данни за мобилното приложение Yettel

Обработка на данни, необходима за осигуряване възможност за ползване на Приложението от потребителите yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Обработваме данни, за да осигурим достъп до Приложението

Обработваме данни за потребителите, за да им предоставим удобен, надежден и сигурен начин за влизане в Приложението.

(Изм. и доп. на 20.03.2019 година, изм. на 13.10.2020 година, изм. на 21.04.2021 година, изм. на 06.04.2023 година) В процеса по първоначална регистрация в мобилното приложение Yettel, потребителят се насочва към страница на Yettel. В нашата страница потребителят задължително следва да въведе имейл, на който получава ПИН код за верификация. В случай че потребителят въведе и мобилен номер (MSISDN), последният получава СМС от нас, съдържащ ПИН код, който е поне четири цифрен. За потребители, ползващи услугите на Йеттел, предоставянето на имейл не е задължително.. След като потребителят въведе получения ПИН код в страницата ни, получаваме имейла/мобилния номер и уникалния код, генериран от услугата за автентикация. Въз основа на тях генерираме уникален код (token), който се използва, за да не се налага потребителят да въвежда мобилния си номер и ПИН код всеки път, когато иска да достъпи Приложението.

Уникалният код се обновява периодично и се съхранява от Yettel до: (а) излизане от Приложението чрез избор на „Изход“; или (б) изтичането на три месеца от последната активност и използване на Приложението от Потребителя; или (в) прекратяването на договора за мобилния номер или деактивацията на предплатената карта.

Приложението позволява задаването на допълнителен личен ПИН код. 4-цифреният ПИН код за защита на достъпа до Приложението, дефиниран от потребителя, се изисква и следва да се въведе от потребителя при всяко отваряне на Приложението. При пет неуспешни опита за въвеждане на допълнителния ПИН, съответната сесия за регистрирания на съответното устройство мобилен номер се прекратява и всички данни, съхранени на устройството, се заличават.

(изм. на 06.04.2023 година) Обработваме данни на потребителите, които използват услуги на Йеттел, за да им предоставяме определена информация във връзка с тях.

(изм. на 06.04.2023 година) Едно от основните предназначения на Приложението е да осигури възможност на потребителите на услугите на Yettel да получават определена информация във връзка с тях (напр. текуща сметка, наличен кредит, предходни неплатени задължения, история на плащанията, най-близки магазини на Yettel и др.). Без да обработваме лични данни за потребителите, това би било невъзможно.

Данните, които обработваме, за да осигурим възможност на потребителите да получават информация чрез Приложението, са:

 • Данни за потребителя;

 • Данни за сметките;

 • Данни за кредита;

 • Данни за текущото потребление;

 • Данни за плащанията;

 • Данни за текущия статус на пакети или услуги;

 • Данни за местоположението.

 • (Доп. на 16.05.2019 година, доп. на 13.10.2020 година) Данни за плана и др.

(Доп . на 03.01.2019 година) Ако са с версия 1.11.0 или по-нова, Потребителите на Приложението, които ползват абонаментен план, могат да се възползват от функционалността „Справка за потреблението“, която им дава възможност да изтеглят на своето мобилно устройство файл, съдържащ обобщена информация за таксуваните услуги и потреблението по дадена фактура, издадена за мобилния номер, с който се ползва Приложението. В случай че потребителите са заявили и ползват услугата „Детайлна справка на потреблението“, в този файл ще се съдържа и подробна информация за проведените разговори, изпратените съобщения и ползвания мобилен интернет. Този файл няма да се съхранява и/или обработва по друг начин в Приложението: при използване на функционалността „Справка за потреблението“, файлът ще се генерира и ще се изпраща директно на устройството на съответния потребител, а от момента на изтеглянето му потребителят носи пълна отговорност за неговото съхранение и последващо използване.

Обработваме данни, за да обслужваме потребителски заявки за активация и деактивация на пакети/услуги чрез Приложението.

(Изм. и доп. на 16.05.2019 година, (изм. на 06.04.2023 година) За да е възможно потребителите да активират, съответно да променят или деактивират пакети и/или услуги чрез Приложението, е необходимо да обработваме техни лични данни. Без тях ще е невъзможно да предоставим съответния пакет или услуга, съответно ще е невъзможно да преустановим предоставянето му/й.

Данните, които обработваме, за да осигурим възможност на потребителите да активират/деактивират допълнителни пакети и/или услуги чрез Приложението, са:

 • Данни за потребителя;

 • (Доп. на 16.05.2019 година) Данни за плана

 • Данни за заявките.

(Доп. на 16.05.2019 година) Обработваме данни, за да осигурим възможност на потребителите да управляват настройките в Приложението. За да е възможно потребителите да управляват определени функционалности в Приложението и/или начина, по който се представя съдържанието в него, е необходимо да обработваме техни лични данни. Без тях ще е невъзможно да се съобразим с техните предпочитания. Данните, които обработваме за тази цел, са: •Данни за потребителя;

 • Данни за настройките.

(Доп. на 04.12.2020 година) Обработваме данни, за да осигурим възможност на потребителите, при изявено желание от тях, да се запознават с наши предложения към тях и да подписват електронно документи чрез Приложението.

(Доп. на 04.12.2020 година) За да е възможно потребителите да достъпват наши предложения, подбрани за тях, да ги разглеждат и въз основа на това да преценят дали отговарят на техните нужди, след което при направен избор да подписват изцяло електронно документи чрез Приложението (напр. като подновят своите договори за мобилни услуги с подписване на допълнително споразумение), е необходимо да обработваме техни лични данни. Без тях ще е невъзможно да обслужим процеса по подписване, както и да предоставим на потребителите електронно подписаните документи на траен носител.

Данните, които обработваме в такива ситуации, са:

 • Данни за потребителя;

 • Данни за предложенията;

 • за генерирани документи;

 • Данни за електронно подписване.

Обработваме данни, за да осигурим възможност на потребителите да заплащат сметки и/или да зареждат предплатени карти чрез Приложението.

За да е възможно потребителите да извършват плащания на сметки, съответно да зареждат предплатени карти чрез Приложението, е необходимо да обработваме техни лични данни. Без тях ще е невъзможно да обслужим съответното плащане на сметка или зареждане на предплатена карта.

Важно е да отбележим, че Yettel не обработва и не съхранява картови данни и данни за оторизация на плащането (напр. CVV). Такива данни се предоставят от потребителя единствено на страницата за онлайн картови разплащания на банката или платежната институция – наш партньор, която облсужва плащанията през Приложението; Yettel няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя и банката.

(Изм. на 13.10.2020 година) Ограничени данни за дебитна и/или кредитна карта на потребителя се съхраняват от Yettel единствено, ако потребителят е избрал да запази информация за тях в Приложението за целите на последващи плащания.

Данните, които обработваме, за да осигурим възможност на потребителите да заплащат сметки и/или да зареждат предплатени карти чрез Приложението, са:

 • Данни за потребителя;

 • Данни за плащанията.

Обработваме данни, за да поддържаме Приложението.

За да можем да предотвратяваме, откриваме, локализираме и отстраняваме неизправности и софтуерни грешки в Приложението, е необходимо да обработваме данни за това как потребителите го ползват.

Данните, които обработваме, за да поддържаме Приложението, са:

 • Данни за ползването на MyYettel;

 • Данни за устройството;

 • Аналитични данни за грешки в Приложението.

Потребителите могат по всяко време и напълно безплатно да се откажат от обработването на отнасящи се за тях аналитични данни за грешки в Приложението чрез използването на инструменти на трети лица (Firebase Crashlytics), чрез самото Приложение в меню Настройки на поверителност от Профила на потребителя.

(Доп. на 17.06.2020 година, изм. на 06.04.2023 година) Обработваме данни на потребители, изпозлващи услуги на Yettel, за да им осигурим възможност да управляват застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“ чрез Приложението.

За да може потребителите да сключват, управляват и прекратяват застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“ чрез Приложението, да добавят или премахват Застраховани лица, да отказват покритие за определени пътувания и др., е необходимо да обработваме следните данни:

 • Данни за потребителя;

 • Данни за заявките;

 • Данни за ползването на MyYettel;

 • Данни за застраховка „Смарт Турист“;

 • Данни за държава и престой в роуминг – тези данни се обработват от Yettel, в това число се предоставят на застрахователя Чъбб Юръпиън Груп СЕ с оглед осигуряване на покритие по застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“, само при получено съгласие от потребителя.

(Доп. на 17.06.2020 година, изм. на 06.04.2023 година) Обработваме данни, за да бъде осигурена възможност на потребителите и определените от тях Застраховани лица да получат покритие по сключена застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“.

За да бъде извършена проверка дали са изпълнени условията за предоставяне на покритие по застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“, както и за предоставянето на такова покритие от застрахователя Чъбб Юръпиън Груп СЕ, е необходимо да обработваме следните данни:

 • Данни за потребителя;

 • Данни за застраховка „Смарт Турист“;

 • Данни за държава и престой в роуминг – тези данни се обработват от Yettel, в това число се предоставят на застрахователя Чъбб Юръпиън Груп СЕ с оглед осигуряване на покритие по застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“, само при получено съгласие от потребителя.

(Доп. на 17.06.2020 година, изм. на 06.04.2023 година) Обработваме данни, за да могат да бъдат изчислени дължимите премии по сключена застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“.

За да бъдат начислени и фактурирани дължимите премии по сключена застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“, е необходимо да обработваме следните данни:

 • Данни за потребителя;

 • Данни за застраховка „Смарт Турист“;

 • Данни за държава и престой в роуминг – тези данни се обработват от Yettel, в това число се предоставят на застрахователя Чъбб Юръпиън Груп СЕ с оглед осигуряване на покритие по застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“, само при получено съгласие от потребителя.

(Доп. на 17.06.2020 година, изм. на 06.04.2023 година) Обработваме данни, за да информираме потребителите за определени обстоятелства от значение за покритието по сключена застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“, чрез Приложението или чрез СМС.

За да информираме потребителите за важни обстоятелства, които са от значение за осигуряването на покритие по застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“ (напр. за липса покритие за територията на страната, в която потребителят е в роуминг, за превишаване на максималната възраст на потребителя, на Застраховано лице или др.), е необходимо да обработваме следните данни:

 • Данни за застраховка „Смарт Турист“;

 • Данни за държава и престой в роуминг – тези данни се обработват от Yettel, в това число се предоставят на застрахователя Чъбб Юръпиън Груп СЕ с оглед осигуряване на покритие по застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“, само при получено съгласие от потребителя.

Обработка на данни, необходима за изпълнение на нормативни задължения yettel.chevronDown yettel.chevronUp

В определени случаи приложимото национално и европейско законодателство изисква от Yettel да обработва лични данни за неговите потребители за определени цели, по определен начин и/или за определен срок. По-долу са посочени основните случаи, при които Yettel обработва лични данни, за да изпълни свои нормативни задължения.

Обработваме лични данни, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да предоставяме информация на компетентни органи

Законодателството на Република България изисква от Yettel да съхранява определени лични данни за потребителите за определен срок. При наличието на установени със закон предпоставки, тези лични данни, обработвани от Yettel, следва да бъдат предоставяни на компетентните органи.

Пример:

 • Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), при искане от съд, прокурор или разследващ орган, Yettel е длъжно да предостави намиращи се у него книжа или данни, които имат значение за съответното дело. Възможно е изисканите книжа или данни да съдържат лични данни за потребителите.

Обработваме лични данни на потребителите, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да оказваме съдействие на компетентни държавни и/или общински органи при извършването на проверки от тях

Осъществяваната от Yettel търговска дейност е обект на контрол от страна на различни държавни и общински органи – напр. Комисия за регулиране на съобщенията (КРС), Комисия за защита на потребителите (КЗП), Комисия за защита на личните данни, Национална агенция за приходите (НАП) и други. В хода на осъществяване на този контрол тези органи разполагат с правомощието да извършват проверки, както и да изискват от Yettel да предоставя намиращи се у него документи и информация. Възможно е в такива изискани документи и информация да съдържат лични данни на потребителите.

Примери:

 • При постъпил сигнал или жалба на потребител КРС, КЗП и КЗЛД разполагат с правомощието да изискат от Yettel да предостави относими към случая документи и информация, които може да съдържат следните данни: основни данни, данни за договорите, данни за задълженията, данни за плащанията, както и данни за комуникация със съответния потребители;

 • При извършване на данъчна ревизия органите на НАП разполагат с правомощието да изискат от Yettel да предостави счетоводни документи, които могат да съдържат и лични данни за определени потребители.

Обработваме лични данни, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство

Данъчното и счетоводното законодателство в Република България изискват от Yettel да съставя определена счетоводна и търговска информация, включително да съхранява за определен срок тази информация, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане.

При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни на потребителите, се съхраняват от Yettel за срокове, предвидени в съответните закони. Тези срокове са с голяма продължителност (например документите за данъчно-осигурителен контрол, следва да се съхраняват за срок от единадесет години).

Обработка на данни, необходима за защита на законни интереси на Yettel yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Обработваме данни при извършването на вътрешни анализи с цел подобряване на Приложението, в това число за въвеждане на нови услуги, за разработване на нови функционалности и оптимизация

Обработваме данни на потребителите, за да разберем как те използват Приложението, което пък ни дава възможност да подобряваме и доразвиваме неговите функционалности, да въвеждаме нови услуги в MyTelenor, както и за да оптимизираме неговия дизайн. Данните се обработват в обобщен и вид и се събират както вътрешно, така и чрез използването на аналитичния инструмент Google Analytics.

Чрез анализа на обобщени данни:
•(Изм . на 03.01.2019 година) измерваме броя на потребителите, които ползват MyTelenor и получаваме обобщена информация за тяхната възраст, пол и интереси;
•измерваме какви действия извършват потребителите в Приложението;
•създаваме отчети (reports), които отразяват тенденциите при ползване на Приложението;
•получаваме възможност да визуализираме как потребителите навигират из Приложението и др.

Потребителите могат по всяко време да се откажат, напълно безплатно, от анализа на техни данни чрез Google Analytics, чрез самото Приложение в меню Настройки на поверителност от Профила на потребителя.

Обработваме данни на потребителите с цел проучване на удовлетвореността им потребителите от продуктите и услугите на Yettel, в това число на удовлетвореността от Приложението

С цел подобряване на продуктите и обслужването на потребителите, понякога търсим мнението им с проучвания, които извършваме чрез Приложението.

При обработване на резултатите от тези проучвания Yettel обработва следните данни на потребителите (дефинициите са съгласно Политиката за личните данни на „Yettel България“ ЕАД): основни данни; данни за договорите; данни за задълженията; обобщени данни за потреблението; данни за плащанията; данни за комуникация с потребителите.

Със съгласието на потребителите, при извършването на проучвания на удовлетвореността от продуктите и услугите на Yettel, може да обработваме и техните трафични данни, данни за местоположението и данни за ползваното устройство.

Обработваме лични данни на потребителите с цел изготвяне на подходящи предложения за тях

Yettel цени времето на своите потребители и се стреми продуктите и услугите на компанията да са все по-добри и по-подходящи. Поради това обработваме посочените по-долу лични данни, за да сме в състояние да предложим този продукт или услуга, който в най-голяма степен е съобразен с нуждите и/или предпочитанията на потребителите.

За да изготвим или селектираме предложения за наши продукти или услуги, които биха били възможно най-подходящи за потребителите, освен данните, които обработваме съгласно Политиката за личните данни на „Yettel България“ ЕАД, обработваме и следните данни за потребителите на MyTelenor: данни за заявките; данни за плащанията; данни за ползването на MyTelenor.

Предложенията, които Yettel изготвя или селектира, са необвързващи за потребителите и не създават каквито и да било ангажименти за тях. Стандартните предложения на Yettel, както и тези, които са изготвени или селектирани за даден потребител, могат да бъдат получени в търговски обект на Yettel, в обект от партньорската ни мрежа или чрез обаждане в Центъра за обслужване на клиенти. Предложенията могат да бъдат изпратени и под формата на директен маркетинг, освен ако съответният потребител се е отказал от получаването на маркетингови SMS, телефонни обаждания или нотификации от MyTelenor.

За да бъдат предложенията ни още по-подходящи, при получено съгласие от потребителите обработваме и техните трафични данни, данни за местоположението и данни за ползваното устройство.

Обработваме данни на потребителите при осъществяване на директен маркетинг чрез Приложението

(Изм. на 21.04.2021 година) Yettel обработва данни на потребителите, които ползват MyTelenor, за да им съобщава за подходящи предложения за продукти и услуги на Yettel, чрез нотификации от мобилното приложение MyTelenor.
Потребителите могат по всяко време и напълно безплатно да се откажат от получаването на нотификации от мобилното приложение MyTelenor App, чрез самото Приложение в меню Настройки на поверителност от Профила на потребителя.

(Доп . на 03.01.2019 година) Обработваме данни на потребителите, за да ги информираме, когато е налична нова версия на ПриложениетоАко потребителите ползват версия 1.11.0 или по-нова, Yettel обработва данни за версията на Приложението, с цел да ги информира за наличие на нова версия и да ги покани да я изтеглят и инсталират, за да могат да се възползват от нови услуги и/или функционалности, оптимизация, подобрение на сигурността или др.
Обработваме лични данни, когато това е необходимо за уреждането на правни спорове

Понякога, за да упражни свои права или законни интереси, е възможно да се наложи Yettel да обработи лични данни на определени потребители на MyTelenor, за да отправи извънсъдебна претенция или да заведе дело срещу:

 • трети лица, от които Yettel е получило лични данни за съответните потребители в съответствие с настоящата Политика за поверителност; или

 • трети лица, на които Yettel е разкрило лични данни за съответните потребители в съответствие с настоящата Политика за поверителност,

Съответно, възможно горепосочените лица, а и самите потребители на MyTelenor, да отправят извънсъдебна претенция или да заведат дело срещу Yettel. В такива случаи е възможно да се наложи Yettel да обработи лични данни на определени потребители, за да може да бъде организирана и проведена защитата по съответната претенция или дело (по този начин Yettel цели да се предпази от неправомерни посегателства срещу своето имущество и/или репутация).

Видът и обемът на обработваните лични данни зависят от естеството на отправените извънсъдебни претенции или заведените дела.

Примери:

 • Потребител претендира по съдебен ред, че не е активирал допълнителен пакет чрез Приложението, във връзка с който Yettel е начислил определена сума. Това налага Yettel да извърши вътрешна проверка по случая, за да се установи основателността на претенцията на потребителя, както и да представи необходимите доказателства пред съда;

 • Компетентен орган, на когото Yettel е отказало да представи данни за потребител, санкционира Yettel и Yettel оспорва по съдебен път наложената санкция, което налага обработка на личните данни за съответния потребител и предоставянето на доказателства пред съответния съд.

Обработка на данни въз основа на съгласие от потребителите yettel.chevronDown yettel.chevronUp

При и по повод ползването на MyTelenor е възможно да обработваме данни на потребителите и за други цели, при получено съгласие от тях. Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, чрез самото Приложение. Чрез Приложението потребителите могат да управляват (т.е. да дават или да оттеглят) и съгласия, които Yettel е получило съгласно Политиката за личните данни на „Yettel България“ ЕАД.

Оттеглянето на съгласието не засяга:

 • законосъобразността на обработването на лични данни, основано на оттегленото съгласие, преди неговото оттегляне; и

 • обработката на лични данни за цели, за които не се изисква съгласие съгласно предвиденото в настоящата Политика за личните данни.

(Доп. на 17.06.2020 година) За да се предостави покритие по Застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“, въз основа на съгласие на потребителя, Yettel предоставя Данните за държава и престой в роуминг на застрахователя Чъбб Юръпиън Груп СЕ. Въз основа на тези данни Чъбб Юръпиън Груп СЕ ще има възможност да предостави покритие по тази застраховка, а без тях няма да знае за пътуванията на потребителя и Застрахованите лица (ако има такива), както и за това колко дълго той/те са били извън България и дали той/те са се намирали на територията на държава, за която застрахователната полица предоставя покритие. Потребителят може да оттегли своето съгласие по всяко време безплатно чрез Приложението или в магазин на Yettel, оторизиран да разпространява Застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“, но трябва да има предвид, че в случай на оттегляне на съгласието, потребителя (и Застрахованите лица – ако има такива) няма да има възможност да използва продукта Застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“.

(Доп. на 13.10.2020 година) За да предоставя услугата „Онлайн защита“ в съответствие със заявен от потребителя допълнителен пакет, като осъществява наблюдение, сканиране, филтриране, контролиране и/или блокиране на интернет трафик, приложения и/или файлове, в това число като достъпва и/или контролира местоположението на защитено чрез услугата крайно устройство, е необходимо Yettel да получи съгласието на потребителя да обработва данни за сърфирането му в интернет, за ползваното крайно устройство, за осъществявания чрез това устройство интернет достъп, както и за информацията, която се генерира, обработва или съхранява в устройството. Предоставеното съгласие за услугата „Онлайн защита“ може да бъде оттеглено по всяко време напълно безплатно чрез Приложението или в търговски обект на Yettel, но в такъв случай използването на услугата няма да бъде възможно, поради специфичното й естество, като същата ще бъде деактивирана автоматично.

Виж повече

(Доп. на 13.10.2020 година) Съгласия във връзка с ползването на MyTelenor:

 • В случай че даден потребител е заявил отказ от получаване на нотификации от Приложението, с неговото/нейното последващо съгласие Yettel може да възобнови обработката на лични данни с цел изпращането на такива нотификации (виж още Обработваме данни на потребителите при осъществяване на директен маркетинг чрез Приложението);

 • В случай че даден потребител е заявил отказ от обработването на отнасящи се за него/нея данни чрез използването на инструменти на трети лица (Firebase Crashlytics), с неговото/нейното последващо съгласие Yettel може да възобнови обработката на данни за целите на поддръжката на Приложението (виж още Обработваме данни, за да поддържаме Приложението););

 •  В случай че даден потребител е заявил отказ от обработването на отнасящи се за него/нея данни чрез използването на инструменти на трети лица (Google Analytics), с неговото/нейното последващо съгласие Yettel може да възобнови обработката на данни за целите на вътрешни анализи (виж още Обработваме данни при извършването на вътрешни анализи с цел подобряване на Приложението, в това число за въвеждане на нови услуги, за разработване на нови функционалности и оптимизация) и др.;);